18 Ιουνίου 2024

Techlog.gr

Χρήσιμα νέα τεχνολογίας

Η Επιτροπή ενισχύει ακόμη περισσότερο την προστασία των παιδιών από μη ασφαλή παιχνίδια

1 min read
kids ee | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας
0
(0)

Loading

Σήμερα η Επιτροπή πρότεινε κανονισμό σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών

ο οποίος αναθεωρεί τους ισχύοντες κανόνες για την προστασία των παιδιών από τους πιθανούς κινδύνους. Τα παιχνίδια που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ είναι ήδη από τα ασφαλέστερα στον κόσμο. Οι προτεινόμενοι κανόνες θα αυξήσουν ακόμη περισσότερο την προστασία αυτή, ιδίως όσον αφορά τις επιβλαβείς χημικές ουσίες. Αποσκοπούν, επίσης, στον περιορισμό του μεγάλου αριθμού μη ασφαλών παιχνιδιών που εξακολουθούν να πωλούνται στην ΕΕ, ιδίως μέσω του διαδικτύου, και σε ίσους όρους ανταγωνισμού μεταξύ των παιχνιδιών που κατασκευάζονται στην ΕΕ και εκείνων που εισάγονται. Ταυτόχρονα, θα διασφαλίζουν και στο μέλλον την ελεύθερη κυκλοφορία των παιχνιδιών στο εσωτερικό της ενιαίας αγοράς.

Η σημερινή πρόταση βασίζεται στους υπάρχοντες κανόνες και επικαιροποιεί τις απαιτήσεις ασφάλειας τις οποίες πρέπει να πληρούν τα παιχνίδια για να διατίθενται στην αγορά της ΕΕ, είτε κατασκευάζονται στην ΕΕ είτε αλλού. Πιο συγκεκριμένα, η σημερινή πρόταση θα έχει ως αποτέλεσμα:

  • την αύξηση της προστασίας από επιβλαβείς χημικές ουσίες: η πρόταση όχι μόνο διατηρεί την ισχύουσα απαγόρευση των ουσιών που είναι καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές για την αναπαραγωγή (ΚΜΤ), αλλά απαγορεύει και τη χρήση άλλων επιβλαβών χημικών ουσιών στα παιχνίδια. Η πρόταση αφορά κυρίως χημικές ουσίες που είναι ιδιαίτερα επιβλαβείς για τα παιδιά. Για παράδειγμα, θα απαγορεύσει τη χρήση σε παιχνίδια χημικών ουσιών που επηρεάζουν το ενδοκρινικό σύστημα (ενδοκρινικοί διαταράκτες) και χημικών ουσιών που επηρεάζουν το αναπνευστικό σύστημα ή είναι τοξικές για ένα συγκεκριμένο όργανο.
  • την ενίσχυση της επιβολής: η πρόταση διασφαλίζει ότι μόνο ασφαλή παιχνίδια θα πωλούνται στην ΕΕ. Όλα τα παιχνίδια θα πρέπει να διαθέτουν ψηφιακό διαβατήριο προϊόντος, το οποίο θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωσή τους με τον προτεινόμενο κανονισμό. Οι εισαγωγείς θα πρέπει να υποβάλλουν ψηφιακά διαβατήρια προϊόντος για όλα τα παιχνίδια στα σύνορα της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πωλούνται μέσω του διαδικτύου. Ένα νέο σύστημα ΤΠ θα ελέγχει όλα τα ψηφιακά διαβατήρια προϊόντων στα εξωτερικά σύνορα και θα εντοπίζει τα φορτία για τα οποία θα απαιτούνται λεπτομερείς έλεγχοι στα τελωνεία. Υπεύθυνοι για τη διενέργεια ελέγχων στα παιχνίδια θα εξακολουθήσουν να είναι οι εθνικοί επιθεωρητές. Επιπλέον, εάν υπάρχουν μη ασφαλή παιχνίδια που παρουσιάζουν κινδύνους οι οποίοι δεν προβλέπονται σαφώς από τον κανονισμό, η πρόταση διασφαλίζει ότι η Επιτροπή έχει την εξουσία να απαιτεί την απόσυρση των παιχνιδιών αυτών από την αγορά.

Ιστορικό

Τα παιχνίδια ρυθμίζονται από την οδηγία 2009/48/ΕΚ σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών

. Η υφιστάμενη οδηγία καθορίζει τις απαιτήσεις ασφάλειας τις οποίες πρέπει να πληρούν τα παιχνίδια για να διατίθενται στην αγορά της ΕΕ, ανεξάρτητα από το αν κατασκευάζονται στην ΕΕ ή σε τρίτες χώρες. Έτσι διευκολύνεται η ελεύθερη κυκλοφορία των παιχνιδιών εντός της ενιαίας αγοράς.

Ωστόσο, έπειτα από αξιολόγηση της οδηγίας, η Επιτροπή προσδιόρισε ορισμένες αδυναμίες στην πρακτική εφαρμογή της από την έκδοσή της το 2009. Ειδικότερα, υπάρχει ανάγκη για υψηλότερο επίπεδο προστασίας από πιθανούς κινδύνους που κρύβουν τα παιχνίδια και ιδίως όσον αφορά τις επιβλαβείς χημικές ουσίες. Επίσης, η αξιολόγηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η οδηγία πρέπει να εφαρμόζεται αποτελεσματικότερα, ιδίως όσον αφορά τις διαδικτυακές πωλήσεις.

Επιπλέον, η στρατηγική της ΕΕ για τη βιωσιμότητα των χημικών προϊόντων απαιτεί την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών και των ευάλωτων ομάδων από τις πλέον επιβλαβείς χημικές ουσίες. Γι’ αυτούς τους λόγους, η Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες για να διασφαλίσει ότι στην ΕΕ πωλούνται μόνο ασφαλή παιχνίδια.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

About The Author

Δείτε ακομα