18 Ιουλίου 2024

Techlog.gr

Χρήσιμα νέα τεχνολογίας

Αντικατάσταση άδειου δοχείου μελανιού σε εκτυπωτές EPSON

1 min read
hqdefault1 | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας
0
(0)

Loading

epson logo | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας
10 | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας
01 | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας
01 | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας

Αντικατάσταση του άδειου δοχείου μελανιού.

Μπορείτε να αντικαταστήσετε ένα δοχείο μελανιού χρησιμοποιώντας τα κουμπιά του εκτυπωτή ή από τον υπολογιστή σας. Ανατρέξτε στην κατάλληλη ενότητα παρακάτω για περισσότερες οδηγίες.
mark no | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίαςΣημείωση:
Μην ανοίγετε τη συσκευασία του δοχείου μελανιού μέχρι να είστε έτοιμοι να τοποθετήσετε το δοχείο στον εκτυπωτή. Το δοχείο είναι συσκευασμένο σε κενό για να διατηρείται η αξιοπιστία του.

Χρήση των κουμπιών του εκτυπωτή

Αυτός ο πίνακας περιγράφει την κατάσταση των φωτεινών ενδείξεων και των ενεργειών που στις οποίες χρειάζεται να προβείτε.
Φωτεινές ενδείξεις
Ενέργειες
b050003h | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας
Βρείτε ένα δοχείο μελανιού αντικατάστασης.
b050004h | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας
Αντικαταστήστε το άδειο ή χαμηλής στάθμης δοχείο μελανιού.
b050005h | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας αναβοσβήνει,b050006h | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας αναμμένη
Για να αντικαταστήσετε ένα δοχείο μελανιού χρησιμοποιώντας το κουμπί μελανιού fon3 72 | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας  ακολουθήστε τις επόμενες οδηγίες.
mark ca | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίαςΠροσοχή:
Μην αφαιρείτε το δοχείο από τον εκτυπωτή μέχρι να είστε έτοιμοι να το αντικαταστήσετε από ένα άλλο.
mark no | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίαςΣημείωση:
Στις εικόνες φαίνεται η αντικατάσταση του δοχείου κίτρινου μελανιού, αλλά οι οδηγίες ισχύουν για όλα τα δοχεία μελανιού ανεξαρτήτως χρώματος.
step 1 | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας
Βεβαιωθείτε ότι η κασέτα δίσκων CD/DVD δεν έχει εισαχθεί στον εκτυπωτή και ότι η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας fon3 80 | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας  είναι αναμμένη, αλλά δεν αναβοσβήνει.
step 2 | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας
Ανοίξτε το κάλυμμα του εκτυπωτή.
step 3 | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας
Πατήστε το κουμπί μελανιού fon3 72 | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας . Η κεφαλή εκτύπωσης μετακινείται στη θέση ελέγχου του δοχείου μελανιού και η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας fon3 80 | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας  αρχίζει να αναβοσβήνει. Το δοχείο μελανιού που υποδεικνύεται από το σημάδι fon3 95 | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας  είτε έχει αναλωθεί είτε είναι χαμηλής στάθμης.
h050020h | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας
mark no | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίαςΣημείωση:
Αν ένα δοχείο μελανιού είναι χαμηλής στάθμης, μπορείτε να συνεχίσετε να το χρησιμοποιείται μέχρι να αναλωθεί πλήρως. Για να επιβεβαιώσετε την κατάσταση του δοχείου μελανιού, ανατρέξτε σε μία από τις ενότητες που ακολουθούν:
fon3 38 | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας Ανατρέξτε στην ενότητα Από το EPSON Status Monitor 3 (Windows)
fon3 38 | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας Ανατρέξτε στην ενότητα Από το EPSON StatusMonitor (Mac OS X)
Μην κρατάτε πατημένο το κουμπί μελανιού fon3 72 | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας  για περισσότερα από τρία δευτερόλεπτα, αλλιώς ο εκτυπωτής θα ξεκινήσει τον καθαρισμό της κεφαλής εκτύπωσης.
mark ca | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίαςΠροσοχή:
Μην μετακινείτε την κεφαλή εκτύπωσης με το χέρι, καθώς μπορεί να προκαλέσετε βλάβη στον εκτυπωτή. Πρέπει πάντα να πατάτε το κουμπί μελανιού fon3 72 | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας  για να την μετακινήσετε.
Να είστε προσεκτικοί ώστε να μην αγγίζετε το λευκό επίπεδο καλώδιο που βρίσκεται στο εσωτερικό του εκτυπωτή.
h050054h | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας
step 4 | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας
Πατήστε πάλι το κουμπί μελανιού fon3 72 | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας .
Αν περισσότερα από ένα δοχεία μελανιού έχουν αναλωθεί ή είναι χαμηλής στάθμης, η κεφαλή του εκτυπωτή μετακινείται προς το σημάδι fon3 95 | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας . Αυτό συμβαίνει κάθε φορά που πατάτε το κουμπί μελανιού fon3 72 | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας  μέχρι τη στιγμή που θα έχουν υποδειχθεί όλα τα δοχεία μελανιού που έχουν αναλωθεί ή έχουν χαμηλή στάθμη.
Όταν όλα τα δοχεία μελανιού που έχουν αναλωθεί ή που έχουν χαμηλή στάθμη έχουν υποδειχθεί, η κεφαλή εκτύπωσης μετακινείται στη θέση αντικατάστασης του δοχείου μελανιού, όταν πατάτε το κουμπί μελανιού fon3 72 | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας .
h050021h | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας
step 5 | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας
Αφαιρέστε το καινούργιο δοχείο μελανιού από τη συσκευασία.
mark ca | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίαςΠροσοχή:
Προσέξτε ώστε να μην σπάσετε τα άγκιστρα που υπάρχουν πλευρικά του δοχείου μελανιού, όταν το αφαιρείτε από τη συσκευασία του.
Μην ακουμπάτε το πράσινο τσιπ ολοκληρωμένου κυκλώματος στο πλάι του δοχείου. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο δοχείο μελανιού.
h050023h | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας
Πρέπει πάντα να εγκαθιστάτε ένα δοχείο μελανιού αμέσως μετά την αφαίρεση του παλιού δοχείου. Αν το δοχείο δεν εγκατασταθεί εγκαίρως, η κεφαλή εκτύπωσης μπορεί να στεγνώσει και να μην είναι δυνατόν να πραγματοποιήσει εκτύπωση.
step 6 | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας
Αφαιρέστε την κίτρινη ταινία από τη βάση του δοχείου.
h050024h | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας
mark ca | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίαςΠροσοχή:
Πρέπει να αφαιρείτε την κίτρινη ταινία από το δοχείο πριν το εγκαταστήσετε, διαφορετικά η ποιότητα εκτύπωσης μπορεί να παρουσιάσει απόκλιση ή ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πραγματοποίηση της εκτύπωσης.
Αν έχετε εγκαταστήσει ένα δοχείο μελανιού χωρίς να αφαιρέσετε την κίτρινη ταινία, βγάλτε το δοχείο από τον εκτυπωτή, αφαιρέστε την κίτρινη ταινία και στη συνέχεια εγκαταστήστε το εκ νέου.
Μην αφαιρείτε τη διάφανη σφραγίδα από τη βάση του δοχείου, το δοχείο μπορεί να αχρηστευθεί.
h050025h | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας
Μην αφαιρέσετε ή σκίσετε την ετικέτα του δοχείου, καθώς μπορεί να προκληθεί διαρροή μελανιού.
h050026h | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας
step 7 | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας
Ανοίξτε το κάλυμμα του μελανιού.
h050053h | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας
step 8 | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας
Πιέστε τη γλωττίδα στο πίσω μέρος του δοχείου μελανιού που επιθυμείτε να αντικαταστήσετε. Ανασηκώστε το δοχείο ευθεία και πάνω από τον εκτυπωτή. Απορρίψτε το κατάλληλα.
h050027h | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας
mark ca | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίαςΠροσοχή:
Μη ξαναγεμίζετε τα δοχεία μελανιού. Προϊόντα που δεν έχουν κατασκευαστεί από την Epson υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν βλάβη, η οποία δεν καλύπτεται από τις εγγυήσεις της Epson και, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, να προκαλέσουν την ακανόνιστη λειτουργία του εκτυπωτή.
mark no | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίαςΣημείωση:
Αν είναι δύσκολο να αφαιρέσετε το δοχείο, σηκώστε το με περισσότερη δύναμη, μέχρι να εξέλθει.
step 9 | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας
Τοποθετήστε το δοχείο μελανιού στην υποδοχή δοχείου με τη βάση προς τα κάτω. Στη συνέχεια, πιέστε το δοχείο μελανιού προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
h050028h | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας
step 10 | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας

Όταν ολοκληρώσετε την αντικατάσταση των δοχείων, κλείστε το κάλυμμα των δοχείων και το κάλυμμα του εκτυπωτή.

h050009h | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας
step 11 | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας
Πατήστε το κουμπί μελανιού fon3 72 | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας .
Ο εκτυπωτής μετακινεί την κεφαλή εκτύπωσης και ξεκινά τη φόρτωση του συστήματος παροχής μελανιού. Η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας διαρκεί περίπου ενάμιση λεπτό. Όταν έχει ολοκληρωθεί η φόρτωση του μελανιού, η κεφαλή εκτύπωσης επανέρχεται στην αρχική της θέση. Η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας fon3 80 | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας  σταματά να αναβοσβήνει και παραμένει αναμμένη και η φωτεινή ένδειξη μελανιού fon3 72 | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας  σβήνει.
h050029h | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας
mark ca | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίαςΠροσοχή:
Η φωτεινή ένδειξη λειτουργίας fon3 80 | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας  συνεχίζει να αναβοσβήνει όσο διαρκεί η φόρτωση του μελανιού. Μην απενεργοποιείτε τον εκτυπωτή όσο αναβοσβήνει η φωτεινή ένδειξη. Κάτι τέτοιο θα έχει ως αποτέλεσμα να μην ολοκληρωθεί η φόρτωση του μελανιού.
Μην εισάγετε την κασέτα δίσκων CD/DVD εάν δεν ολοκληρωθεί η φόρτωση του μελανιού.
mark no | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίαςΣημείωση:
Αν η φωτεινή ένδειξη μελανιού fon3 72 | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας  αναβοσβήνει ακόμα και μετά τη μετακίνηση της κεφαλής εκτύπωσης στην αρχική της θέση, τότε μπορεί να μην έχει εγκατασταθεί σωστά το δοχείο μελανιού. Πατήστε ξανά το κουμπί μελανιού fon3 72 | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας  και πιέστε προς τα κάτω το δοχείο μελανιού μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.

Από τον υπολογιστή σας

Μπορείτε να παρακολουθείτε την κατάσταση των δοχείων μελανιού από τον υπολογιστή σας και να χρησιμοποιήσετε τις οδηγίες στην οθόνη σχετικά με την αντικατάσταση ενός άδειου ή χαμηλής στάθμης δοχείου μελανιού.
Όταν χρειαστεί να αντικαταστήσετε κάποιο δοχείο μελανιού, κάντε κλικ στο How to (Διαδικασίες) στο παράθυρο EPSON Status Monitor. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να αντικαταστήσετε το δοχείο.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αντικατάσταση δοχείων μελανιού από τον υπολογιστή σας, ανατρέξτε στην ενότητα που ακολουθεί.
fon3 38 | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας Ανατρέξτε στην ενότητα Από το EPSON Status Monitor 3 (Windows)
fon3 38 | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας Ανατρέξτε στην ενότητα Από το EPSON StatusMonitor (Mac OS X)

Πηγή http://support.epson-europe.com/onlineguides/el/spr285/html/ink_3.htm#s-00800-00400-00100

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

About The Author

Δείτε ακομα