15 Ιουλίου 2024

Techlog.gr

Χρήσιμα νέα τεχνολογίας

Η ψηφιοποίηση καθιστά ταχύτερη και ακριβέστερη την εκκαθάριση, την εποπτεία και τη διαχείριση κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών

1 min read
govgr1 | Techlog.gr - Χρήσιμα νέα τεχνολογίας
0
(0)

Loading

Κοινό Δελτίο Τύπου των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών

Με πρωτοβουλία και ενέργειες των Υπουργείων Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, δημιουργείται αυτοματοποιημένη διαδικασία για την άντληση σειράς στοιχείων που αφορούν την εκκαθάριση, την εποπτεία και διαχείριση των κοινωφελών  περιουσιών και των σχολαζουσών κληρονομιών του Δημοσίου. Συγκεκριμένα, οι Διευθύνσεις Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων αποκτούν  άμεση  πρόσβαση σε αναγκαία για τη λειτουργία τους στοιχεία, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ειδικότερα:

  • Εισάγεται αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης φορολογικής ενημερότητας μέσω της ηλεκτρονικής διασύνδεσης της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών του Υπουργείου Οικονομικών με τα πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Έτσι, απαλλάσσονται από τη γραφειοκρατική υποχρέωση λήψης και προσκόμισης φορολογικής ενημερότητας σε φυσική μορφή οι υπότροφοι, οι βοηθηματούχοι, οι επιχορηγούμενοι, τα μέλη εξεταστικών επιτροπών και οι προμηθευτές που λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση ή αμοιβή από κοινωφελή κληροδοτήματα τα οποία τελούν υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.
  • Λαμβάνονται αυτόματα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στοιχεία  δημοτολογικής κατάστασης (ληξιαρχικής πράξης θανάτου, οικογενειακής κατάστασης και πλησιέστερων συγγενών) διαθετών κοινωφελών περιουσιών και κληρονομουμένων σχολαζουσών κληρονομιών. Με τον τρόπο αυτό, καθίσταται ταχύτερη και αποτελεσματικότερη η  εξακρίβωση του θανάτου του διαθέτη και η ανεύρεση τυχόν συγγενών του κληρονομούμενου.
  • Ενημερώνονται αυτόματα τα Μητρώα Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών με τα στοιχεία των ανωτέρω πράξεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι Διευθύνσεις Κοινωφελών Περιουσιών να έχουν, όταν απαιτείται, άμεση πληροφόρηση για τον θάνατο εκείνων που με διαθήκη καταλείπουν περιουσία προς το Ελληνικό Δημόσιο ή για κοινωφελή σκοπό, καθώς και όσων έχουν αποβιώσει και δεν υπάρχουν εμφανείς κληρονόμοι (σχολάζουσες κληρονομιές).

Με τις παραπάνω ψηφιακές διαδικασίες και τη διασύνδεση μεταξύ μητρώων και υπηρεσιών, επιτυγχάνεται:

  • Άμεση γνώση των δημοτολογικών στοιχείων όσων σχετίζονται με κοινωφελείς  περιουσίες και σχολάζουσες κληρονομιές.
  • Επιτάχυνση και απλοποίηση της διαδικασίας για την καταβολή των ποσών που δικαιούνται υπότροφοι, βοηθηματούχοι, προμηθευτές κ.λπ. από τα έσοδα των κληροδοτημάτων που διαχειρίζεται το Υπουργείο Οικονομικών.
  • Επικαιροποίηση των στοιχείων που τηρούνται στα σχετικά Μητρώα από το Υπουργείο Οικονομικών και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις για τον θάνατο προσώπων που κατέλιπαν περιουσιακά στοιχεία στο Ελληνικό Δημόσιο ή για κοινωφελείς  σκοπούς και για την ύπαρξη κληρονόμων σχολαζουσών κληρονομιών.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

About The Author

Δείτε ακομα