Ένα νέο G-Cloud σχεδιάζει το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες που έχουν πολλαπλασιαστεί.

Μέχρι πρόσφατα προωθούνταν ένα έργο προϋπολογισμού 15 εκατ. ευρώ, ωστόσο, τώρα συζητείται ένα μεγαλύτερο προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ, σε εφαρμογή και του ν. 4623/19 που επιβάλει όλα τα συστήματα του δημοσίου μέχρι το 2022 να έχουν μεταφερθεί στο κυβερνητικό υπολογιστικό νέφος.

Το έργο σχεδιάζεται από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (κύριος και φορέας λειτουργίας του έργου) σε συνεργασία με την ΚτΠ ΑΕ που θα είναι η αναθέτουσα αρχή και βρίσκεται στη φάση της ολοκλήρωσης του τεχνικού δελτίου, ενώ υπό συζήτηση είναι το θέμα της χρηματοδότησής του. Στόχος είναι η προκήρυξή στο τέλος του έτους.

Πρόκειται για την επόμενη γενιά του κυβερνητικού υπολογιστικού νέφους (G-Cloud next generation) πάνω στο οποίο θα εγκατασταθεί η πλειοψηφία των συστημάτων πληροφορικής του Δημοσίου για την παροχή νέων προηγμένων ψηφιακών υπηρεσιών όπως Platform as a Service (Paas) και αυτοματισμών που θα επιτρέπουν, πέραν των υφισταμένων, την φιλοξενία και των κρίσιμων υπό σχεδιασμό Πληροφοριακών Συστημάτων της Δημόσιας Διοίκησης

Αναφορικά με τα υπόλοιπα έργα ΤΠΕ που βρίσκονται στο portfolio της ΚτΠ ΑΕ:

  • Ολοκληρώνεται ο διαγωνισμός Προμήθειας Αδειών Λογισμικού μέσω Εταιρικής Σύμβασης (Enterprise Agreement) – αγορά αδειών λογισμικού και λειτουργικού συστήματος, παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υποστήριξης – για την αντικατάσταση του απαρχαιωμένου λογισμικού της Δημόσιας Διοίκησης, προϋπολογισμού περίπου 39 εκατ. ευρώ. Την καλύτερη προσφορά έχει δώσει ο ΟΤΕ και το έργο θα του ανατεθεί όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης και εγκριθεί η σύμβαση από το ελεγκτικό συνέδριο.
  • Μεταρρύθμιση του Δημοσιονομικού Συστήματος (ERP), προϋπολογισμού περίπου 30 εκατ. ευρώ, για τους φορείς της Γενικής και Κεντρικής Κυβέρνησης: Αφορά τον εκσυγχρονισμό των διαδικασιών κατάρτισης, εκτέλεσης και πληρωμών του Προϋπολογισμού, καθώς και των διαδικασιών της Λογιστικής και Προμηθειών όπως και την υλοποίηση μηχανισμού ενοποιημένης παρακολούθησης και παραγωγής αναφορών για τον Προϋπολογισμό της Γενικής Κυβέρνησης. Στόχος είναι να προκηρυχθεί εντός του έτους. Τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθεί το τεύχος διακήρυξης. Διερευνάται το θέμα της χρηματοδότησής του (αν θα είναι μόνον εθνικοί όροι ή συνδυασμός εθνικών και κοινοτικών).
  • Tο έργο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού (HRMS) για το σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης, προϋπολογισμού 12,320 εκατ. ευρώ, προγραμματίζεται να προκηρυχθεί εντός Ιουλίου.
  • Διαύγεια 3, προϋπολογισμού 1,5 εκατ. έχει κατατεθεί τεχνικό δελτίο και εν συνεχεία θα δρομολογηθεί η προκήρυξη εντός των επόμενων μηνών.
  • Έργο υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής για Δίκτυο Ασφαλούς Πρόσβασης των επιχειρησιακών μέσων του Λιμενικού Σώματος και της Ακτοφυλακής, προϋπολογισμού 7,5 εκατ. ευρώ, εντός των επόμενων μηνών προκήρυξη.
  • Έργο Ψηφιακό Κέντρο Ενημέρωσης – ηλεκτρονική αποδελτίωση για όλο τον δημόσιο τομέα για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης. Προϋπολογισμός 4 εκατ. ευρώ. Εντός του έτους η προκήρυξη.
  • Εκσυγχρονισμός του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και Αναβάθμιση Ψηφιακών Υπηρεσιών αυτού έργο προϋπολογισμού 8 εκατ. ευρώ. Προκήρυξη εντός του έτους.
  • Επέκταση – Αναβάθμιση του ΟΣΠΑ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης και Καταγραφής των Αλιευτικών Δραστηριοτήτων) έργο με προϋπολογισμό 4,5 εκατ. ευρώ θα προκηρυχθεί εντός Ιουλίου.

πηγή: infocom.gr

Share the load
George S. Metallidis
George S. Metallidis

Όλα ξεκίνησαν το 1988 όταν μπήκε στο σπίτι το πρώτο PC ένας 32bit 80386 με 4mb ram, CGA γραφικά σε 16colours monitor....και φυσικά λιώσιμο με το DOS game Grand Prix Circuit της Accolade

Άρθρα: 2947